اقتصادی
مصاحبه با رئیس اتاق اصناف 25 اکتبر 2018

مصاحبه با رئیس اتاق اصناف

رییس اتاق اصناف اصفهان : مدیران لایق همیشه ماندگار و افرادی که حضورشان موثر نیست خود به خود در انتخاب های بعدی تغییر می کنند.