2018 نوامبر 29
اعلام نتایج انتخابات هیأت رئیسه هفتمین دوره اتاق اصناف ایران 29 نوامبر 2018
هفتمین دوره انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران به پایان رسید.

اعلام نتایج انتخابات هیأت رئیسه هفتمین دوره اتاق اصناف ایران

هفتمین دوره انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران به پایان رسید.