اعضای صنف لوازم خانگی با حضور در اتاق اصناف اقدام به بیان مشکلات خود در خصوص ارزش افزوده و سایر مشکلات این صنف در حضور هیات رئیسه اتاق پرداختند . مشکلات صنف لوازم خانگی در این جلسه بصورت کامل مورد تحلیل و بررسی هیات رئیسه اتاق اصناف قرار گرفت.

  • نویسنده : جمشیدی.اتاق اصناف